EKOLOŠKO REGULISANJE KLIMATSKIH PROMENA: SISTEM "ATLANT"

KAKO FUNKCIONIŠE RUSKI SISTEM ZA KONTROLU VREMENA „ATLANT“: Postignuti rezultati su fascinantni

Klimatske promene u celom svetu izazivaju velike vremenske neprilike i katastrofe, a ovoga nije pošteđena ni Srbija, ni region Mačve i Podrinja. Dolaze nam sve ekstremnije suše, mrazevi kad im nije vreme, a sve ovo nanosi veliku štetu usevima, infrastrukturi i ukupnoj ekonomiji regiona.

Rusi su razvili revolucionaran sistem „Atlant“, kojim se, pomoću uticaja na atmosferske prilike, mogu kontrolisati vremenski uslovi na određenoj teritoriji.

Ovaj sistem je uspešno testiran u Rusiji, Australiji, Omanu i drugim zemljama, a njegova primena može da prekine sušni period, ublaži katastrofalne padavine i na druge načine promeni vremenske prilike. 

U okviru projekta „Ekološko regulianje klimatskih promena“ Portal Mačva Sky Info vam ekskluzivno donosi uvid u ovaj revolucionarni sistem.

Električna metoda modifikacije vremena na osnovu sistema „Atlant“ se sve više koristi u inostranstvu. Eksperimentalni radovi i teoretske studije se sprovode u Japanu – firma IHI, u Meksiku – firma „Elat“, u Švajcarskoj – firma Meteo-system, u Australiji – firma Australian Rain Corporation, u Jermeniji – forma Barva, u UAE i u Izraelu.

Najuspešniju primenu tehnologije „Atlant“ je ostvarila australijska kompanija Australian Rain Corporation, postigavši povećanje padavina u sušnom regionu Omana za 18%. Rezultati su potvrđeni statistički obezbeđenim mernim podacima opsežne mreže za merenje padavina.

Treba istaći da je glavni akcenat u inostranim radovima na povećanju padavina. Mi, pak, imamo u vidu znatno širu sliku suštine modifikovanja vremena.

Vreme je po definiciji skup vrednosti meteoroloških elemenata i atmosferskih pojava, posmatranih u određenom vremenskom trenutku u određenoj tački u prostoru. Vreme se može definisati pritiskom, temperaturom i vlažnošću vazduha, snagom i smerom vetra, oblačnošću, atmosferskim padavinama, vidljivošću, atmosferskim pojavama (maglom, mećavama, olujama) i drugim meteorološkim elementima, a može se izmeniti pomoću aktivnih uticaja na površinski vazdušni sloj, konkretno, unipolarnom jonizacijom. U prilog ovome, niže su dati neki eksperimentalni podaci, koji se tiču reakcije atmosfere na izvršene uticaje u vidu promene meteoroloških parametara, a koji svedoče o promeni vremena, kao i primeri rešavanja praktičnih zadataka korekcije vremenskih uslova.

1. Promena temperature vazduha i atmosferskog pritiska

Na Sl. 2 su dati prosečni podaci za temperaturu i pritisak u toku noći za 15-ak slučajeva (radi isključivanja uticaja sunčeve radijacije), istovremeno izmereni u naselju Bikovo, u Lenjingradskoj oblasti u decembru 1999. godine. Grafikoni pokazuju da za vreme rada postrojenja, noćni pad temperature vazduha smenjuje njen rast.

Istovremeno, povećanje pritiska smenjuje pad, što ne odgovara prirodnom dnevnom toku tih meteoroloških parametara.

2. Promena rezervi vode u oblacima

Na Sl. 3 je jasno prikazana promena rezervi vode u slojevitim oblacima, koji prolaze nad radnim postrojenjem.

Merenja su izvršena pomoću mikrotalasnog radiometra, usmerenog nagore, razvijenog u Glavnoj geofizičkoj opservatoriji (Sankt Peterburg, Naučno-istraživački centar daljinskog sondiranja atmosfere, jun 2003. g.).

3. Promena brzine vetra (Egipat, 2009. g.)

Na Sl. 4 je prikazano poređenje dijagrama rasporeda horizontalnih brzina vetra u prirodnim uslovima (plavi) i tokom rada postrojenja „Atlant“ (crveni).

Podaci govore da se za vreme rada postrojenja smanjuje procenat vetrova male brzine (manje od 2 m/s, crveni stupci) i znatno povećava procenat vetrova velike brzine (više od 10 m/s). Ovo je rezultat koji je važan za eliminaciju stagnirajućeg zagađenja vazduha prirodnog i antropogenog porekla.

4. Promena visine donje granice oblačnosti (VDGO)

Aktivacija postrojenja u mestu vršenja uticaja u Bikovu je dovela do intenzivnog povećanja VDGO, a nakon njegovog isključivanja do isto tako intenzivnog pada na početni nivo. U najbližoj Bikovu kontrolnoj tački – u Domodedovu, koje je udaljeno 20 km, ovaj proces je manje izražen, a u Vnukovu, koje je udaljeno 55 km, posledice uticaja uopšte nisu primećene.

5. Povećanje padavina (Moskva, 1999. g.)

Postrojenje se povremeno uključivalo do pojave frontalnih padavina, zatim isključivalo, ne sprečavajući  padavine. Na kraju je ukupna količina padavina u Moskvi za 1,5 put premašila normu nasuprot njihovom deficitu u Centralnoj Rusiji (pogl. Sl. 5).

6. Eliminacija krize zbog vode (Vladivostok, 2003. g.)

Kriza zbog vode u Vladivostoku 2003. godine je bila prouzrokovana sniženim vodostajem akumulacionih basena zbog hroničnog deficita atmosferskih padavina. Pokretanje postrojenja “Atlant“ u oktobru dovelo je do intenzivnih padavina, čija je količina premašila normu za 40% (pogl. Sl. 6).

7. Eliminacija suše u (Australija, država Kvinslend, 2007. g.)

2007. godine je na teritoriji australijske države Kvinslend eliminisana suša, koja je te godine zahvatila celi Zeleni kontinent. Na Sl. 7 su dati pregledni rezultati popunjavanja akumulacionih basena Paravaize Dam nakon obilnih kiša usled rada postrojenja „Atlant“.

U istočnim delovima Australije je 2007. godine zbog dugotrajne suše bilo proglašeno vanredno stanje. Aktivacija postrojenja „Atlant“ u Brizbejnu je izazvala padavine nad većim delom teritorije države Kvinslend.

8. Sprečavanje formiranja magle u području aerodroma „Inčhon“ (J. Koreja, 2003. g.)

Na području najvećeg međunarodnog aerodroma u Južnoj Koreji „Inčhon“ bila je demonstrirana mogućnost zaštite aerodroma od magle. Kao rezultat rada postrojenja „Atlant“, vreme trajanja magle se smanjilo 5 puta u poređenju sa prognozama (pogl. Sl. 8).

9. Iniciranje mlaznih struja (MS)

Pri uključivanju postrojenja „Atlant“, uočava se nastajanje mlaznih struja i vertikalnih udara vetra. Tako su se u periodu eksperimenata od 1991-1993. godine, prema podacima Roshidrometa, mlazne struje pojavile iznad Moskve u 8 od 9 slučajeva tokom izvršenih uticaja. Vremenski zaostatak nastanka mlazne struje u tim eksperimentima je obično iznosio najviše 12 časova.

10. Deformacija osa mlaznih struja (MS)

Slično zakrivljenje osa MS se naziva “Rossby” talasima. Oni imaju veliki uticaj na razvoj sinoptičke situacije, na primer, u šupljini levog pregiba na Sl. 9 atmosferski pritisak pada i stvaraju se uslovi za iniciranje i razvoj ciklona.

11. Iniciranje unutrašnjih gravitacijskih talasa (UGT)

Unutrašnji gravitacijski talasi (UGT), kao i mlazne struje, značajno doprinose opštoj cirkulaciji atmosfere, kao i energiji procesa, koji se u njoj odvijaju.

Unutrašnji gravitacijski talasi (UGT) podrazumevaju širenje oscilacija vazdušnih masa, koji za razliku od običnih zvučnih (akustičnih) talasa, osim dužne, imaju još i poprečnu, pomičnu komponentu. Ona se javlja zahvaljujući delovanju gravitacije: teži deo kompresije stremi da se spusti nadole, a lakši deo stremi da ispliva gore; ovo dovodi do oscilacija duž g, čak iako se talas komprimovanja i pražnjenja rasprostire preko g. Ovaj efekat se pojačava sa povećanjem perioda oscilacija. Sa povećanjem visine u atmosferi amplituda UGT eksponencijalno raste sa dvostrukom skalom visina N (visina homogene atmosfere). Energija i faza talasa se horizontalno šire u istom smeru i jednakom brzinom, a vertikalno – u suprotnim smerovima: faza dole, a energija gore.

Periodi UGT traju desetine minuta, brzina rasprostiranja iznosi stotine metara u sekundi, a dužina talasa – stotine kilometara. Izvori UGT su: varijacije jonosferskih struja, koje su u vezi sa prosipanjem energetskih čestica iz magnosfere, kao i vulkanske erupcije, zemljotresi, visinske nuklearne eksplozije”.

Zaključak

Dakle, navedeni primeri aktivnih uticaja omogućavaju procenu stvarne mogućnosti promene ne samo vrednosti meteoroloških parametara, nego i odvijanja meteoroloških procesa, kao elemenata opšte cirkulacije atmosfere. Ovakva mogućnost se realizuje pomoću tehnologije korekcije vremenskih uslova “Atlant”, kojom se realizuje električni metod aktivnih uticaja na atmosferske procese, konkretno, metoda jonizacije vazdušnih masa. Ova tehnologija je nesumnjivo perspektivnija u poređenju sa tradicionalnim metodama, koje se trenutno koriste u svetskoj praksi. Glavne prednosti metode, koje definišu njenu perspektivnost su efikasnost i ekonomska svrsishodnost, odnosno, dobijanje sveobuhvatnog odgovora na uticaj u vidu promena atmosferskog procesa uopšte ili promene nekoliko njegovih parametara pri potrošnji veoma male količine energije (5 kV).

Mehanizam višestruke amplifikacije slabog spoljašnjeg uticaja je višečlan, ali njegova funkcija se svodi na uticaj jonizujućeg zračenja na brzinu kondenzacije vodene pare u atmosferskom vazduhu.

Fizički mehanizam, koji je u osnovi tehnologije “Atlant” zahteva dalje naučno razumevanje, a njegova tehnička realizacija usavršavanje. Ipak, dobijeno iskustvo u radovima koji se odnose na korekciju vremenskih uslova može biti iskorišćeno u svojstvu baze za stvaranje međudržavnog sistema korekcije klime na sinoptičkom nivou, pri nastanku abnormalnih uslova ili katastrofalnih pojava u uslovima tekućih globalnih klimatskih promena.

Ovaj članak je deo projekta „Ekološko regulisanje klimatskih promena“ koji je sufinansirala Opština Krupanj.

(Mačva Sky Info)